Thông báo đấu giá quyển sử dung đất đối với 25 lô đất ở trên địa bàn huyện Phú Hòa

  • 13 Aug,2022
  • By Admin

Thông báo đấu giá quyển sử dung đất đối với 25 lô đất ở trên địa bàn huyện Phú Hòa

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 32 lô đất ở trên địa bàn huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên

  • 07 Jul,2022
  • By Admin

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 32 lô đất ở trên địa bàn huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên