Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 16 lô đất ở trên địa bàn thị xã An Nhơn (TB1031)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 16 lô đất ở trên địa bàn thị xã An Nhơn (TB1031)

 

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan