Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 140 lô đất ở trên địa bàn thị xã An Nhơn (tb 1414.2023)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 140 lô đất ở trên địa bàn thị xã An Nhơn (tb 1414.2023)

 

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan