Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 134 lô đất ở tại các khu, điểm dân cư trên địa bàn thị xã An Nhơn

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 134 lô đất ở tại các khu, điểm dân cư trên địa bàn thị xã An Nhơn

 

 

Biểu mẫu đăng ký tham gia các bạn có thể tải tại đây Tải file

Chủ đề liên quan